lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Naturvetenskapliga fakulteten | Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rättigheter och skyldigheter

Du studerar på en institution och detta är din arbetsplats, på samma sätt som för övriga studenter och för lärare och andra anställda. Ansvarig för arbetsplatsens fysiska och psykosociala miljö samt för utbildningens genomförande är institutionens prefekt.

Vad handlar det om?

På institutionen får det inte förekomma diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier. Som student har du också vissa rättigheter vad gäller din utbildning, det kan handla om arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten. Samtidigt har du vissa skyldigheter som student – det kan handla om fusk, störande verksamhet eller trakasserier. Du kan läsa mer om vad som gäller på:

Relaterad information:

Var vänder du dig på institutionen?

Vad kan du göra om du anser att dina rättigheter inte blivit tillgodosedda? Eller om du blivit misstänkt för att inte ha uppfyllt dina skyldigheter som student? I första hand bör du försöka reda ut situationen där den uppstått. I till exempel en undervisningssituation diskuterar du med den kursansvarige läraren om en lösning. Om du inte vill göra detta eller upplever att du trots diskussioner med läraren inte blivit rättvist behandlad, kan du vända dig till studievägledare eller studierektor på institutionen. Om det behövs ska dessa hjälpa dig att lägga fram din situation för prefekten på institutionen.
Om du anser att du blivit utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier bör du vända dig direkt till institutionens prefekt.

Vill du prata med någon utanför institutionen?

Du kan vända dig till Naturvetarkåren LUNA, om du behöver råd och stöd under diskussionerna med institutionen. LUNA förmedlar också kontakt med Studentombudet vid LU, där du bland annat kan få hjälp med ärenden som efter behandling på institutionen är möjliga att överklaga eller få hjälp om ditt ärende gått vidare till Disciplinnämnden.

Kontaktinformation

Studievägledare: Nils Ryde

Studierektor: Johan Rathsman

Prefekt: Anders Johansen

Naturvetarkåren LUNA

Studentombudet vid LU